กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
-ate

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: