กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Salamandrine

แปลว่า

คำถัดไป: