กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Saleswoman

แปลว่า

คำถัดไป: