กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Sallow

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: