กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Salvation

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: