กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Say against

แปลว่า

คำถัดไป: