กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Scandalization

แปลว่า

คำถัดไป: