กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Scoop

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: