กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Scornfulness

แปลว่า

คำถัดไป: