กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Scrag

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: