กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Secrete

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: