กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Sensitize

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: