กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Set straight

แปลว่า

คำถัดไป: