กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Short

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: