กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Shut to

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: