กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Sire

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: