กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Smile at

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: