กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Snowmobile

แปลว่า

คำถัดไป: