กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Son of man

แปลว่า

คำถัดไป: