กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
South pacific

แปลว่า

คำถัดไป: