กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Spill out

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: