กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Squeeze

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: