กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Squib

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: