กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Startle out of

แปลว่า

คำถัดไป: