กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Startle

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: