กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Stuck

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: