กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กบเลือกนาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: