กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระดี่ได้น้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: