กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขมเป็นยา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: