กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขวานฝ่าซาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: