กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าพกเข้าห่อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: