กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าพระเข้านาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: