กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้ารกเข้าพง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: