กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: