กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระดูกสันหลังของชาติ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: