กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าไส้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: