กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไข่ในหิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: