กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คงเส้นคงวา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: