กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คนละไม้คนละมือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: