กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คมในฝัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: