กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คร่ำหวอด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: