กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คลับคล้ายคลับคลา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: