กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คลื่นใต้น้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: