กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คลุกคลีตีโมง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: