กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คลุมถุงชน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: