กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ควันหลง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: