กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คว่ำบาตร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: