กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คว้าน้ำเหลว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: