กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คอขาดบาดตาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: