กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คอทองแดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: